انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

Philosophy of Education Society of Iran

عضو وابسته شوراي انجمن هاي علمی ایران

اطلاعات شناسنامه.اي انجمن

زمینه اصلی فعالیت:علوم انسانی

مقطع تحصیلی:

تاریخ دریافت پروانه تاسیس انجمن:

شماره ثبت: تاریخ ثبت:

تاریخ آخرین اساسنامه مصوب انجمن:

نشانی انجمن: تهران، تقاطع بزرگراه آل احمد و چمران،دانشگاه تربیت مدرس ،دانشکده علوم انسانی،طبقه اول

021- تلفن 82883608

021- دورنگار: 88220217

نشانی دوم انجمن : تهران، خیابان کریم خان زند، نبش خیابان آبان شمالی (دکتر عضدي)، ساختمان دانشگاه

علامه طباطبائی، طبقه دوم، اتاق 206

021- تلفن: 81032209

021-32200- دورنگار: 81

pesi.anjoman@gmail.com : نشانی الکترونیکی

www.pesi.ir: وب گاه

اطلاعات توصیفی انجمن

تعریف

اهداف

چگونگی شکل گیري و تاسیس انجمن

هیئت موسس

نام و نام خانوادگی رشته و مدرك تحصیلی محل خدمت

1. محسن ایمانی نائینی دکتري

2. خسرو باقري نوع پرست دکتري

3. اکبر رهنما دکتري

4. فاطمه زیبا کلام مفرد دکتري

5. محسن فرمهینی فراهانی دکتري

6. بختیار شعبانی ورکی دکتري

7. حمیدرضا علوي دکتري

8. طیبه ماهروزاده دکتري

9. علی شریعتمداري دکتري

10 . مسعود صفائی مقدم دکتري

هیئت مدیره و بازرس

هیئت مدیره انجمن.

اعضاي پیوسته،

هیئت مدیره دوره اول

1387/4/ صورتجلسات مجامع عمومی عادي وموسسین مورخ 12

1387/4/ و هیئت مدیره مورخ 23

نام ونام خانوادگی اعضاي اصلی هیئت مدیره سمت

1. دکترخسرو باقري نوع پرست رئیس

2. دکتراکبر رهنما نایب رئیس

3. دکترمحسن ایمانی نائینی خزانه دار

4. دکتربختیار شعبانی ورکی عضو

5. دکترمسعود صفائی مقدم عضو

6. دکترطیبه توسلی اصطهباناتی عضو

نام ونام خانوادگی اعضاي علی البدل هیئت مدیره

1. دکترسعید ضرغامی

2. دکترجمیله علم الهدي

نام ونام خانوادگی بازرسان سمت

1. دکترمحمد حسنی بازرس اصلی

2. دکترمهین چناري بازرس علی البدل

[ جمعه بیست و یکم مرداد ۱۳۹۰ ] [ ] [ محمد رضا ستایش ]
About

[مالکیت معنوی و مادی نوشته های این وبلاگ متعلق به نویسنده آن است © تمام مطالب این پایگاه توسط نگارنده آن نوشته یا ترجمه شده است مگر در مواردی که خلاف آن ذکر شده باشد]